Regulamin sprzedaży

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – Konrad Przytuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. SCHODY STRYCHOWE Konrad Przytuła zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Regulamin - niniejszy Regulamin Sprzedaży.

1.3. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub [2] osoba prawna lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, która może zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.

1.4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.7. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony serwisu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.strychowe.pl.

1.8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9. Produkt - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.11. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.13. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.16. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.18. Polityka Prywatności – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w serwisie internetowym Sprzedawcy chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy (HTML5, CSS), [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą serwisu internetowego Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego Sprzedawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Treści prezentowane na stronach serwisu internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

3.1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach (a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2. Aby złożyć Zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.3. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.4. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Dostępne formy płatności:

4.2. Terminy płatności:

ROZDZIAŁ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5.1. Czas realizacji Zamówienia wynosi:

5.2. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

ROZDZIAŁ 6. KOSZTY I RODZAJE DOSTAWY.

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.5. Dostępne rodzaje dostawy:

6.6. Sprzedawca udostępnia możliwość osobistego odbioru Produktu w terminach podanych na stronach serwisu internetowego.

6.7. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT obejmującą zamówiony Produkt.

6.8. Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności kuriera, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu.

ROZDZIAŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w Rozdziale 5a Ustawy.

7.2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zażądać jego naprawy lub wymiany.

7.3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

7.4. Zapisy w punkcie 7.3. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć:

7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Produkt na swój koszt.

7.7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany zażąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

7.10. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w sytuacjach, gdy Sprzedawca:

oraz w sytuacjach, gdy:

7.12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

7.13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

7.14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

7.15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.

7.16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

7.17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta - 2 lata od chwili dostarczenia Produktu.

7.18. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

7.19. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

7.20. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu;

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. https://konsumenci.org/);

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7.21. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

ROZDZIAŁ 8. ZWROTY.

8.1. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (czyli prawo zwrotu) nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta  w odniesieniu do umów w których:

8.2. Biorąc pod uwagę w/w przepis prawa oraz fakt, iż zamawiane Produkty przygotowywane są według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta -  nie ma możliwości dokonywania zwrotów zamówionych Produktów.

ROZDZIAŁ 9. DANE OSOBOWE.

9.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze serwisu internetowego Sprzedawcy jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

9.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronach serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

10.2. Dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

10.3. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością serwisu internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.