Regulamin sprzedaży

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – Konrad Przytuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. SCHODY STRYCHOWE Konrad Przytuła zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Regulamin - niniejszy Regulamin Sprzedaży.

1.3. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną - która może dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów niniejszego Regulaminu odnosi się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, co jest wprost określone.

1.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.7. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony serwisu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem: www.strychowe.pl.

1.8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy.

1.9. Produkt - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.11. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.13. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.14. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.16. Polityka Prywatności – informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych w serwisie internetowym Sprzedawcy dostępna na stronach serwisu internetowego.

 

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w serwisie internetowym Sprzedawcy chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy (HTML5, CSS), [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą serwisu internetowego Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego Sprzedawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Treści prezentowane na stronach serwisu internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

ROZDZIAŁ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach (a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2. Aby złożyć Zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.3. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.4. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym serwisu internetowego Sprzedawcy.

 

ROZDZIAŁ 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Dostępne formy płatności:

4.2. Terminy płatności:

 

ROZDZIAŁ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5.1. Czas realizacji Zamówienia wynosi:

5.2. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

 

ROZDZIAŁ 6. KOSZTY I RODZAJE DOSTAWY.

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.5. Dostępne rodzaje dostawy:

6.6. Sprzedawca udostępnia możliwość osobistego odbioru Produktu w terminach podanych na stronach serwisu internetowego.

6.7. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT obejmującą zamówiony Produkt.

6.8. Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności kuriera, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu.

 

ROZDZIAŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

7.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych zostaje wyłączona.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

7.3. Wada Produktu:

7.4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem serwisu internetowego ma wady, Konsument ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

7.5. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

7.6. Zapisy w punkcie 7.5 są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.7. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Konsument może złożyć:

7.8. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

7.9. Konsument korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zdrowotna 33a, 22-470 Zwierzyniec, przy czym koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

7.10. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Konsument.

7.12. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

7.15. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

7.16.  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

7.17. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

ROZDZIAŁ 8. ZWROTY

Informacja dla Klientów będących Klientami Uprzywilejowanymi.

8.1. Zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (czyli prawo zwrotu) nie przysługuje Klientowi Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów w których:

8.2. Biorąc pod uwagę w/w przepis prawa oraz fakt, iż zamawiane Produkty przygotowywane są według indywidualnej specyfikacji Klienta Uprzywilejowanego nie ma możliwości dokonywania zwrotów zamówionych Produktów.

 

ROZDZIAŁ 9. DANE OSOBOWE.

9.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze serwisu internetowego Sprzedawcy jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

9.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronach serwisu internetowego Sprzedawcy.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

10.2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością jego serwisu internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży,  Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Klientem Uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

10.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.