Zwroty i reklamacje

INFORMACJA

Wszelkie pojęcia i wyrażenia występujące w treści rozpoczynające się dużą literą (np. Klient, Sprzedawca, Użytkownik) rozumieć należy zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sprzedaży.

ZWROTY

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy (czyli prawo zwrotu) nie przysługuje Klientowi Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów w których:

Biorąc pod uwagę w/w przepis prawa oraz fakt, iż Zamówienia realizowane są na podstawie indywidualnej specyfikacji Klienta Uprzywilejowanego nie ma możliwości dokonywania zwrotów zamówionych produktów. Prosimy o przemyślane zakupy!

REKLAMACJE

 1.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych zostaje wyłączona.

 2. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem serwisu internetowego ma wady, Konsument ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

 3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

  • dane kontaktowe Konsumenta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń,

  • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży (zwrot tylko w przypadku wady istotnej).     

 4. Zapisy w punkcie 3. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Konsument może złożyć:

  • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Zdrowotna 33a, 22-470 Zwierzyniec.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schody@strychowe.pl

 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

 7. Konsument korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zdrowotna 33a, 22-470 Zwierzyniec, przy czym koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca

 8. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Konsument.

 10. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

 11. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

 12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,

  • zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,

  • uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. http://www.konsumenci.org/),

  • skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

 13. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php